VEDTÆGTER

§ 1

Foreningens navn er Øresund Tennis & Padel. Foreningen er hjemmehørende i Fredensborg Kommune.

Stk. 2. Foreningen er medlem af DGI og DTF/DPF og dertil hørende union.

Stk. 3. Foreningen anvender navnene Humlebæk Tennis og Padel Klub og Niverød Tennis som binavne, hvilket bl.a. kan ske i forbindelse med lokale aktiviteter.

§ 2

Foreningens formål er at skabe de bedst mulige vilkår for at foreningens medlemmer kan spille tennis og padel og dygtiggøre sig inden for sporten. Det gælder for alle aldersgrupper og spillerkategorier

Foreningen har af Fredensborg Kommune fået dispositionsret over tennis og padel faciliteter, herunder tennisbanerne ved Bjerre Strand, ved Langebjerg og i Niverød, padelbanerne ved Langebjerg samt en del af lokalerne i Bjerrehus.

§ 3

Stk. 1. Som medlem kan optages fysiske personer, som ønsker at spille tennis og padel i foreningen.

Stk. 2. Som medlem optages men enten i Humlebæk Tennis og Padelklub, Niverød Tennis eller som medlem i begge klubber.

Stk. 3. Medlemskab af Humlebæk Tennis & Padel giver ret til at anvende banerne i Humlebæk samt adgang til træning m.v.

Stk. 4. Medlemskab af Niverød Tennis giver ret til at anvende banerne i Niverød og deltage i lokale sociale arrangementer m.v.

§ 4

Generalforsamlingen er den højeste myndighed i alle foreningens anliggender. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af februar måned.

Generalforsamlingen skal indkaldes med 21 dages varsel på følgende måde:
1. Ved mail til de tilgængelige mailaddresser i medlemssystemet
2. på foreningens hjemmeside

Den ordinære generalforsamling har følgende punkter:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
3. Aflæggelse af revideret regnskab
4. Godkendelse af budget og kontingent
5. Valg af bestyrelse efter følgende retningslinjer
– a. I lige år vælges formand for to år ad gangen
– b. I ulige år vælges kasserer for to år ad gangen
– c. I lige år vælge 2 øvrige bestyrelsesmedlemmer for to år ad gangen.
– d. i ulige år vælges 3 øvrige bestyrelsesmedlemmer for 2 år ad gangen
– e. Hvert år vælges 2 suppleanter for et år ad gangen.
6. Valg af revisor
7. Indkomne forslag
8. Evt.

Mindst et bestyrelsesmedlem skal være medlem i Niverød Tennis, jf. § 3, dog under forudsætning af, at der er et medlem som stiller op til bestyrelsen. Dette medlem bliver tillige tovholder for et stående udvalg om lokale anliggender i Niverød, jf. § 5.

Alle medlemmer af foreningen, der inden generalforsamling er fyldt 15 år, har stemmeret, og afstemningerne afgøres ved simpelt stemmeflertal.

Ingen kan som befuldmægtiget på generalforsamlingen repræsentere mere end ét medlem.

Medlemmer kan indsende bestyrelsen forslag til behandling på generalforsamlingen. Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage inden generalforsamlingens afholdelse og skal tillige ledsages af en kort motivering. Forslagene bekendtgøres på foreningens hjemmeside senest 3 dage før generalforsamlingen.

§ 5

Bestyrelsen konstituerer sig selv efter hver generalforsamling og nedsætter stående udvalg, herunder som minimum et lokaludvalg for Niverød samt et udvalg for juniorerne. Andre udvalg nedsættes efter behov. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og træffer de beslutninger, der er nødvendige for foreningens drift. Beslutninger træffes med almindelig stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed afgør formandens stemme udslaget.

§ 6

Bestyrelsen forestår foreningen ledelse, repræsenterer foreningen i alle forhold og er bemyndiget til i enhver henseende at handle på foreningens vegne.

De enkelte bestyrelsesmedlemmer er berettiget til at handle og disponere over foreningens midler i den udstrækning, som det hverv, de har fået tildelt af foreningens bestyrelse, berettiger dem til. Herudover tegnes foreningen af formanden sammen med et medlem af bestyrelsen.

Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse på vegne af foreningen.

§ 7

Foreningens regnskabsår følger det kommunale regnskabsår, der er kalenderåret. Kontingentperioden er den samme som regnskabsåret. Bestyrelsens budget inkl. kontingentet for kommende år vedtages af generalforsamlingen.

§ 8

På den ordinære generalforsamling vælges revisor, der fungerer i 1 år ad gangen. Hvis revisoren aftræder i perioden, udpeges en ny af bestyrelsen.

§ 9

Bestyrelsen udarbejder ordens- og tegningsregler for benyttelse af foreningens faciliteter, herunder klubhus og baner. Reglerne opslås på tavlen i klubhuset.

§ 10

Vedtægtsændringer sker på generalforsamlingen og kræver 2/3 stemmeflertal.

§ 11

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen eller mindst 10 % af medlemmerne fremkommer med en skriftlig begæring derom, ledsaget af oplysninger om forhandlingsemne.

Bestyrelsen er pligtig inden 8 dage efter modtagelsen af en sådan begæring via tilgængelige e-mail at indkalde medlemmerne til ekstraordinær generalforsamling med 14 dages varsel samt at offentliggøre denne på foreningens hjemmeside. Indkaldelsen skal bilægges ovennævnte skrivelse.

§ 12

Nedlæggelse af klubben kan ske på en ordinær generalforsamling, hvor mindst 75 % af medlemmerne er til stede, og hvor mindst 75 % af de tilstedeværende stemmer for en nedlæggelse af klubben. Opnås et sådant flertal ikke på en beslutningsdygtig generalforsamling, indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling, hvor beslutningen kan træffes med nævnte stemmeflerhed, uden hensyn til de fremmødtes antal. Nedlægges klubben, tilfalder foreningens midler – såfremt sådanne forefindes – til et for sporten i Humlebæk fremmende formål f. eks. Humlebæk Forenede Sportsklubber. Subsidiært til Dansk Tennis Forbund.

—000—

Vedtaget på generalforsamlingen februar 2024.

Share This Page, Choose Your Platform!

Holdkampe

15. juni 12:00-18:00

ØT U 12 KAT 1

18. juni-23. juni

Tilmeld dig vores nyhedsbrev