VEDTÆGTER

§ 1

Klubbens navn er Humlebæk Tennis og Padel Klub. Foreningen er hjemmehørende i Fredensborg Kommune.

Stk. 2. Foreningen er medlem af DGI og DTF/DPF og dertil hørende union.

Stk. 3. Foreningen anvender navnet Øresund Tennis og Øresund Tennis og Padel som binavne, hvilket bl.a. sker i samarbejde med andre klubber, holdfællesskaber, turneringer m.v. i regi af DTF og DGI.

§ 2

Foreningens formål er at skabe de bedst mulige vilkår for at foreningens medlemmer kan spille tennis og padel og dygtiggøre sig inden for sporten. Det gælder for alle aldersgrupper og spillerkategorier

Foreningen har af Fredensborg Kommune fået dispositionsret over tennisfaciliteter, herunder tennisbanerne ved Bjerre Strand og en del af lokalerne i Bjerrehus.

§ 3

Generalforsamlingen er den højeste myndighed i alle foreningens anliggender. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af februar måned.

Generalforsamlingen skal indkaldes med 21 dages varsel på følgende måde:
1. Ved mail til de tilgængelige mailaddresser i medlemssystemet
2. på foreningens hjemmeside

Den ordinære generalforsamling har følgende punkter:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
3. Aflæggelse af revideret regnskab
4. Godkendelse af budget og kontingent
5. Valg af bestyrelse efter følgende retningslinjer
– a. I lige år vælges formand for to år ad gangen
– b. I ulige år vælges kasserer for to år ad gangen
– c. I lige år vælge 2 øvrige bestyrelsesmedlemmer for to år ad gangen.
– d. i ulige år vælges 3 øvrige bestyrelsesmedlemmer for 2 år ad gangen
– e. Hvert år vælges 2 suppleanter for et år ad gangen.
6. Valg af revisor og suppleant
7. Indkomne forslag
8. Evt.

Alle medlemmer af foreningen, der inden generalforsamling er fyldt 15 år, har stemmeret, og afstemningerne afgøres ved simpelt stemmeflertal.

Ingen kan som befuldmægtiget på generalforsamlingen repræsentere mere end ét medlem.

Medlemmer kan indsende bestyrelsen forslag til behandling på generalforsamlingen. Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage inden generalforsamlingens afholdelse og skal tillige ledsages af en kort motivering. Forslagene bekendtgøres på foreningens hjemmeside senest 3 dage før generalforsamlingen.

§ 4

Bestyrelsen konstituerer sig selv efter hver generalforsamling og nedsætter eventuelle stående udvalg. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og træffer de beslutninger, der er nødvendige for foreningens drift. Beslutninger træffes med almindelig stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed afgør formandens stemme udslaget.

§ 5

Bestyrelsen forestår foreningen ledelse, repræsenterer foreningen i alle forhold og er bemyndiget til i enhver henseende at handle på foreningens vegne.

De enkelte bestyrelsesmedlemmer er berettiget til at handle og disponere over foreningens midler i den udstrækning, som det hverv, de har fået tildelt af foreningens bestyrelse, berettiger dem til. Herudover tegnes foreningen af formanden sammen med et medlem af bestyrelsen.

Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse på vegne af foreningen.

§ 6

Foreningens regnskabsår følger det kommunale regnskabsår, der er kalenderåret. Kontingentperioden er den samme som regnskabsåret. Bestyrelsens budget inkl. kontingentet for kommende år vedtages af generalforsamlingen.

§ 7

På den ordinære generalforsamling vælges revisor og revisorsuppleant, der fungerer i 1 år ad gangen. Hvis revisoren aftræder i perioden, udpeges en ny af bestyrelsen.

§ 8

Bestyrelsen udarbejder ordens- og tegningsregler for benyttelse af foreningens faciliteter, herunder klubhus og baner. Reglerne opslås på tavlen i klubhuset.

§ 9

Vedtægtsændringer sker på generalforsamlingen og kræver 2/3 stemmeflertal.

§ 10

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen eller mindst 10 % af medlemmerne fremkommer med en skriftlig begæring derom, ledsaget af oplysninger om forhandlingsemne.

Bestyrelsen er pligtig inden 8 dage efter modtagelsen af en sådan begæring via tilgængelige e-mail at indkalde medlemmerne til ekstraordinær generalforsamling med 14 dages varsel samt at offentliggøre denne på foreningens hjemmeside. Indkaldelsen skal bilægges ovennævnte skrivelse.

§ 11

Nedlæggelse af klubben kan ske på en ordinær generalforsamling, hvor mindst 75 % af medlemmerne er til stede, og hvor mindst 75 % af de tilstedeværende stemmer for en nedlæggelse af klubben. Opnås et sådant flertal ikke på en beslutningsdygtig generalforsamling, indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling, hvor beslutningen kan træffes med nævnte stemmeflerhed, uden hensyn til de fremmødtes antal. Nedlægges klubben, tilfalder foreningens midler – såfremt sådanne forefindes – til et for sporten i Humlebæk fremmende formål f. eks. Humlebæk Forenede Sportsklubber. Subsidiært til Dansk Tennis Forbund.

—000—

Vedtaget på generalforsamlingen februar 2019, revideret på ekstraordinær generalforsamling oktober 2019.

Share This Page, Choose Your Platform!

Aktiv torsdag !

30. november

Drop In

3. december 12:00-14:00

Drop In

7. december 11:00-13:00

Drop In

14. december 11:00-13:00

Tilmeld dig vores nyhedsbrev